دانش فنی سولفورزدایی با عنوان "سولفورزدایی تک مرحله ای از گاز شور و بیوگاز در دما و فشار محیط" به

 

 شماره ثبت  87012 که در سازمان مالکیت های معنوی ایران به ثبت رسیده است.

 

 

دانش فنی سولفورزدایی با عنوان "سولفورزدایی از میعانات گازی، گازوئیل و مشتقات نفتی" به شماره اظهارنامه:139550140003000647