پروژه سولفورزدایی از گاز شور و بیوگاز باروشی نویندر صنایع آلاینده کشورکه نمونه آن درسایت تولید برق اززباله های خانگی شهر تهران نصب گردیده است. همچنین پروژه بسیار مهم سولفورزدایی از میعانات گازی، گازوئیل و مشتقات نفتی که برای اولین در کشور در حال انجام می باشد