مدیر عامل

محمد علی کریمی-کارشناسی متالوژی


مدیر برنامه ریزی و تولید

مرتضی باقیات اصفهانی - کارشناسی ماشین ابزار


مدیر R&D شرکت

محمود زنده دل - دکترای تخصصی شیمی معدنی


مدیریت بازرگانی

مجتبی کریمی - فارق التحصیل عمران


مدیر اجرایی پروژه

سید احمد رضا قائم فرد - کارشناس ارشد متالوژی


مدیر امور مالی و مدیر امور قراردادها

منصور رحمتی - کارشناس ارشد مدیریت


مدیر مالی

مهری محسن پور - لیسانس حسابداری


مدیر فناوری اطلاعات

علی عبدالصمدی-مهدسی برق